Algemene leveringsvoorwaarden

 

GIVING EUROPE B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Definities.

 

In deze Algemene Handelsvoorwaarden (hierna genoemd “AHV”) moet onder de volgende termen het volgende worden verstaan:

 

Giving Europe: de besloten vennootschap Giving Europe B.V., gevestigd in (4004 JA) Tiel, aan Stephensonstraat 2 (hierna genoemd: “Giving Europe”);

 

Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon, in wiens opdracht Giving Europe producten en/of diensten levert, of met wie Giving Europe een overeenkomst aangaat, of met wie Giving Europe onderhandelt, dan wel in gesprek is over het aangaan van een overeenkomst;

 

Offerte: het schriftelijke aanbod van Giving Europe om tegen een bepaalde prijs een specifieke hoeveelheid goederen te leveren, dan wel een vooraf uitputtend omschreven dienst te verlenen;

 

Order: de opdracht om te leveren, of afhankelijk van de situatie de aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Giving Europe. De order voert tot de overeenkomst, mits deze is aangegaan door een persoon van Giving Europe, die daartoe bevoegd is;

 

Producten: alle goederen, met inbegrip van documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (andere) resultaten van de dienst verleend door de Opdrachtgever, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

 

Diensten: alle activiteiten, in welke vorm en onder welke naam dan ook (koop, opdracht, werk uitbesteden, etc.), die Giving Europe uitvoert voor, dan wel namens de Opdrachtgever;

 

Overeenkomst: elke overeenkomst die opgesteld wordt tussen Giving Europe en Opdrachtgever, elke wijziging daarin, of aanvulling daarop, evenals alle (legale) handelingen ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst;

 

Levering: de Opdrachtgever in het bezit stellen van de producten, respectievelijk hem de beschikkingsbevoegdheid daarover geven;

 

Partijen: Giving Europe en de Opdrachtgever;

 

Schriftelijk: elektronisch dataverkeer en/of berichtgeving per fax en/of berichtgeving via de post, dan wel levering anderszins van schriftelijke documenten.

 

Artikel 2 Toepasbaarheid.

 

1. In geval van een geschil, zullen de speciaal opgestelde overeenkomsten prevaleren boven deze AHV.

2. Afwijking van deze AHV kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

3. Deze AHV zijn van toepassing op alle informatie, offertes en overeenkomsten betreffende de levering van goederen door Giving Europe aan de Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever – onder welke naam dan ook – zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk afgewezen.

 

Artikel 3 Offertes.

 

1. Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn voor Giving Europe vrijblijvend, tenzij ze een voorwaarde voor aanvaarding bevatten, en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en tijdens normale kantoortijden.

2. Als een vrijblijvende offerte wordt geaccepteerd, heeft Giving Europe het recht de offerte binnen twee dagen na ontvangst van de acceptatie in te trekken.

3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en andere gegevens verstrekt aan, of door Giving Europe zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging en zijn niet bindend voor Giving Europe.

 

Artikel 4 Prijs en prijsherziening.

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de prijzen afgegeven door Giving Europe gebaseerd zijn op levering af fabriek, pakhuis of een andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importheffingen, dan wel andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading, lossing en verzekering.

2. De overeengekomen prijzen en tarieven zijn in Euro ’s tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.Een door Giving Europe overlegde prijsopgave is voor haar niet bindend en geldt slechts als een uitnodiging voor het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.

4. Giving Europe heeft te allen tijde het recht om te besluiten dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

5. Elke verandering in de factoren die de prijs van Giving Europe beïnvloedt, met inbegrip van de aankoopprijs, wisselkoersen, invoer- en uitvoerrechten en andere heffingen tengevolge van import en export, verzekeringstarieven, vrachttarieven en andere heffingen of belastingen, mag Giving Europe doorberekenen aan Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever stelt Giving Europe schadeloos voor alle kosten en schade die voor Giving Europe het gevolg zouden kunnen zijn van het feit:

(a) dat Opdrachtgever niet op de juiste wijze is geregistreerd voor omzetbelasting, dan wel een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

(b) dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens aan Giving Europe en/of de autoriteiten verstrekt op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

 

Artikel 5 Levertijd.

 

1. De gegeven levertijden zullen nooit als deadlines worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vandaar dat voor het geval een levering niet op tijd is, Giving Europe schriftelijk in gebreke moet worden gesteld.

2. Opdrachtgever zorgt er voor dat er van haar kant geen obstakels zijn voor het realiseren van zekere overeengekomen voorwaarden, met inbegrip van leverings- en acceptatievoorwaarden.

3. Wanneer een termijn van welke aard dan ook wordt overschreden, heeft Opdrachtgever geen recht op enige vergoeding (voor schade) met betrekking tot de zaak. In dat geval is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot annulering of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de termijn op zodanige wijze wordt overschreden dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Opdrachtgever (het betreffende deel van) de Overeenkomst handhaaft. Dan is Opdrachtgever gerechtigd, na ingebrekestelling met daarin opgenomen een redelijke verdere termijn voor vervulling van de Overeenkomst, deze te annuleren of op te zeggen per aangetekend schrijven. Echter alleen voor zover het strikt noodzakelijk is.

4. De levertijd begint op de laatste van de volgende tijdstippen:

(a) de dag van het vastleggen van de overeenkomst,

(b) de dag van ontvangst door Giving Europe van de documenten, gegevens, vergunningen en dergelijke, nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst,

(c) de dag van ontvangst door Giving Europe van datgene wat, volgens de overeenkomst, vooraf door Opdrachtgever moet worden betaald.

 

Artikel 6 Levering.

 

1. Voor de interpretatie van leveringsvoorwaarden zijn de “Incoterms” van toepassing, uitgave 2010, dan wel de meest recente versie, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce / ICC).

2. Giving Europe behoudt zich het recht voor maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren, in het geval van specifiek ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakte producten, dan wel in voorkomende gevallen, specifiek samengestelde producten.

3. Verzending van goederen in delen door Giving Europe is toegestaan na goed, voorafgaand overleg, waarbij elke zending apart moet worden betaald.

4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal levering van goederen af fabriek zijn, af pakhuis, in welk geval goederen worden geacht te zijn geleverd door Giving Europe en geaccepteerd door Opdrachtgever, zodra ze aan Opdrachtgever zijn aangeboden.

5. Als een klant van binnen de EU (maar buiten NL) de goederen bij het pakhuis van de leverancier afhaalt, moet de klant een transportverklaring verstrekken. Wordt geen transportverklaring verstrekt, dan moet de klant Nederlandse BTW betalen.

6. Als een klant van buiten de EU de goederen afhaalt bij het pakhuis van de leverancier, moet de klant een export begeleidend document (aed-document) verstrekken. Wordt een dergelijk document niet verstrekt, dan moet de klant Nederlandse BTW betalen.

7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het transport plaatsvinden voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook als de expediteur expliciet heeft bepaald dat alle transportdocumenten moeten vermelden dat alle schade tengevolge van het transport voor rekening en risico van de verscheper zijn. (af fabriek).

8. Als Giving Europe een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, gebeurt dit slechts ter indicatie: de eigenschappen van de goederen die moeten worden geleverd kunnen afwijken van het monster, model of voorbeeld. De bepaling in artikel 3 is dienovereenkomstig van toepassing.

9. Mocht Opdrachtgever de Producten, niet, dan wel niet op tijd afnemen, om juridisch ongeldige redenen, dan zal hij in gebreke zijn, zonder ingebrekestelling. In dat geval is Giving Europe gerechtigd om de Producten voor risico en rekening van Opdrachtgever op te slaan, dan wel te verkopen aan een derde, met inbegrip van het risico van kwaliteitsverlies. Opdrachtgever blijft de aankoopprijs verschuldigd, verhoogd met rente en incassokosten, als schadeloosstelling. Echter, voor zover de gelegenheid zich voordoet, verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

10. Levering vindt plaats af fabriek, pakhuis op de begane grond van slechts één adres, waaronder wordt verstaan de plaats van waaruit, dan wel met behulp waarvan, dan wel namens Giving Europe, levering wordt uitgevoerd. De levering van Producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

-wanneer verzonden door tussenkomst van een professionele transporteur; door overdracht van de Producten aan een professionele transporteur; -als de Producten afgehaald worden of zijn door, dan wel namens Opdrachtgever; door het ontvangen van de Producten

 

Artikel 7 Levering van gedrukte goederen.

 

1. Voor het geval Giving Europe de opdracht heeft gekregen producten te leveren, die specifiek zijn vervaardigd of samengesteld ten behoeve van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht om voor verzending direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit te leveren.

2. Giving Europe is uitsluitend verplicht om aan Opdrachtgever van te voren een drukproef voor goedkeuring te sturen, indien dit schriftelijk door Opdrachtgever is geëist is vóór het geven van de opdracht. In dat geval verplicht Giving Europe zich om uiterlijk vijf weken na het ontvangen van de opdracht daartoe, en na het ontvangen van de materialen die moeten worden gereproduceerd, aan Opdrachtgever een drukproef te overleggen, die geacht wordt te zijn goedgekeurd indien er binnen vijf werkdagen geen schriftelijke reactie op de drukproef is geweest.

3. Alle kosten van het drukwerk, dan wel in verband daarmee, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht en zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk het tegenovergestelde is overeengekomen.

 

Artikel 8 Overmacht.

 

1. Indien de levering geheel, of gedeeltelijk door overmacht wordt tegengehouden, is Giving Europe gerechtigd de levering aan te houden, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, voor zover deze niet is uitgevoerd en betaling te verlangen betreffende de onderdelen die wèl zijn uitgevoerd, één en ander zonder verplicht te zijn enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.

2. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een (eventuele) toestand van overmacht.

3. Mocht deze toestand van overmacht drie maanden hebben geduurd, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te annuleren.

4. Onder overmacht in deze AHV wordt verstaan: elke omstandigheid onafhankelijk van de wil van Giving Europe – ook als deze omstandigheid bij het opstellen van de overeenkomst reeds kon worden voorzien – die blijvend of tijdelijk de vervulling van de overeenkomst tegenhoudt, evenals voor zover daarin nog niet begrepen: oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, staking, uitsluiting van werknemers, transportproblemen, brand en/of ernstige onderbrekingen van bedrijfsactiviteiten bij Giving Europe of bij haar toeleveranciers.

 

Artikel 9 Klachten.

 

1. Klachten betreffende merkbare gebreken moeten schriftelijk worden geuit binnen acht dagen na levering van de goederen, na overschrijding waarvan Giving Europe niet verplicht is tot enige vorm van schadeloosstelling. Gebreken, die redelijkerwijs niet konden worden vastgesteld binnen de voornoemde periode, moeten onmiddellijk na het vaststellen ervan, maar uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten, schriftelijk aan Giving Europe kenbaar worden gemaakt.

2. Na ontdekking van ongeacht welk gebrek, is Opdrachtgever verplicht het gebruik en/of verdere levering aan derden van de betreffende Producten onmiddellijk te stoppen.

3. Opdrachtgever zal alle assistentie verlenen, zoals verzocht door Giving Europe voor het onderzoeken van de klachten, onder andere door Giving Europe een gelegenheid te bieden om een onderzoek in te stellen, of te laten instellen, dan wel door bepaalde representatieve gebrekkige Producten terug te sturen voor rekening van Giving Europe.

4. Het is niet aan Opdrachtgever om de Producten te retourneren voordat Giving Europe daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van het retourneren van de goederen, zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven zijn risico. Retourzending impliceert nooit enige erkenning van aansprakelijkheid.

5. Gebreken betreffende een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een levering bestaande uit meerdere partijen, geeft Opdrachtgever slechts het recht tot annulering van de gehele Overeenkomst indien van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht het resterende deel van de Overeenkomst te handhaven.

 

Artikel 10 Garantie.

 

1. Indien Giving Europe Producten aan Opdrachtgever levert, die Giving Europe van haar leveranciers heeft ontvangen, is Giving Europe nooit verplicht tot verdere garantie of aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, dan hetgeen Giving Europe kan claimen jegens haar leverancier.

2. De Producten blijven volledig voor risico van de opdrachtgever voor het geval reparatiewerkzaamheden aan de Producten worden uitgevoerd door Giving Europe, tenzij de reparaties het gevolg zijn van een gebrekkige prestatie van Giving Europe en men in redelijkheid van Opdrachtgever niet kan verwachten dat zij de Producten tegen voornoemd risico verzekert.

 

Artikel 11 Voorbehoud met betrekking tot eigendom.

 

1. Giving Europe maakt een voorbehoud met betrekking tot het eigendomsrecht voor alle door haar aan Opdrachtgever geleverde goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen volledig is voldaan.

2. Indien Giving Europe in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, werkzaamheden uitvoert ten gunste van de Opdrachtgever die door Opdrachtgever moeten worden vergoed, is het voorbehoud ten aanzien van het eigendomsrecht ook van toepassing totdat Opdrachtgever deze vordering van Giving Europe eveneens volledig heeft voldaan.

3. Het voorbehoud ten aanzien van het eigendomsrecht is eveneens van toepassing met betrekking tot claims die Giving Europe zou kunnen indienen jegens Opdrachtgever als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van één of meer van haar verplichtingen jegens Giving Europe.

4. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet is overgedragen aan Opdrachtgever, mag zij de goederen niet verpanden, of aan een derde enig recht daarop verschaffen anders dan in het kader van de normale gang van zaken van haar bedrijf, waarbij de Opdrachtgever zich verplicht, voor het geval van verkoop op krediet, om van haar klanten een eigendomsvoorbehoud te verlangen op basis van de bepalingen van dit artikel.

5. De Opdrachtgever is verplicht om de Producten die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud, zorgvuldig te bewaren en als het herkenbare eigendom van Giving Europe, en deze te verzekeren tegen risico’s zoals van brand, explosie, beschadiging en diefstal. Op het eerste verzoek van Giving Europe daartoe, zal Opdrachtgever alle rechten jegens de hierbij betrokken verzekeraars aan Giving Europe toewijzen.

6. Indien en zolang Giving Europe de eigenaresse is van de Producten, zal Opdrachtgever Giving Europe zonder verwijl schriftelijk op de hoogte brengen als enig deel van de Producten zoek is geraakt, dan wel beschadigd is, of (enig deel van) de Producten in beslag is genomen en/of anderszins is geclaimd. Voorts zal Opdrachtgever Giving Europe informeren op Giving Europe’s eerste verzoek waar de Producten zijn, waarvan Giving Europe de eigenaresse is.

7. In geval van inbeslagname, (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement, zal Opdrachtgever de in beslag nemende deurwaarder, de bewindvoerder, dan wel de wettelijke curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms-) rechten van Giving Europe.

 

Artikel 12 Betaling.

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de bepalingen in de volgende paragraaf, moeten betalingen aan Giving Europe gedaan worden binnen netto 30 dagen na factuurdatum, welke datum zal worden beschouwd als deadline. De datum van creditering op de bankrekening van Giving Europe zal gelden als betalingsdatum.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zullen alle betalingen van de Opdrachtgever, ongeacht hoe ze werden gedaan, worden gebruikt in de eerste plaats om kosten te reduceren, vervolgens om de kennelijke rente te verminderen en tenslotte om de hoofdsom van de nog uitstaande facturen te verminderen.

3. Giving Europe moet schriftelijk op de hoogte worden gesteld van eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, beschrijvingen en prijzen binnen 8 dagen na de factuurdatum. Indien dat niet mogelijk is door ongeacht welke oorzaak, die de Opdrachtgever niet kan worden toegerekend, dan zal Opdrachtgever in elk geval Giving Europe schriftelijk van haar bezwaren op de hoogte brengen zodra het redelijkerwijs mogelijk is.

4. Compensatie van schulden of andere vormen van verrekening zijn nooit toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Giving Europe heeft altijd het recht vóór levering, dan wel vóór het voortzetten van de levering, om van Opdrachtgever – in overeenstemming met Giving Europe’s oordeel – voldoende vooruitbetaling, dan wel zekerheid te vragen voor de vervulling van de betalingsverplichting, waarbij Giving Europe gerechtigd is verdere leveringen uit te stellen indien Opdrachtgever niet aan deze eisen voldoet, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, één en ander onverminderd Giving Europe’s recht om schadeloosstelling te claimen vanwege late vervulling, dan wel afhankelijk van de omstandigheden, het geheel niet vervullen van de overeenkomst.

5. Als Opdrachtgever niet betaalt binnen de overeengekomen termijn, zal hij in gebreke zijn zonder dat enige aankondiging van het in gebreke zijn is vereist en Giving Europe heeft het recht – zonder enige ingebrekestelling – om haar rente te belasten vanaf de datum van de onbetaalde factuur of facturen, tegen een tarief van 2% boven de wettelijke commerciële rente.

6. Als Opdrachtgever in gebreke geraakt, dan zijn vanaf dat moment alle uitstaande vorderingen van Giving Europe jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Giving Europe moeten worden gemaakt, zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn en worden berekend in verhouding tot het uitstaande bedrag op onderstaande wijze, met dien verstande dat deze minstens € 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten zullen als volgt worden berekend over de hoofdsom: over de eerste € 3,000.= 15%, over het volgende bedrag tot € 6,000.= 10%, over het volgende bedrag tot € 15,000.= 8%, over het volgende bedrag tot € 60,000.= 5%, over elk bedrag boven de € 60,000.= 3%.

 

Artikel 13 Advies en productontwikkeling.

 

1. Indien, desgevraagd, Giving Europe optreedt in een adviserende rol, is zij verplicht naar haar beste weten en vermogen zorg te dragen voor de belangen van Opdrachtgever.

2. In het geval van productontwikkeling, advies over aan te wenden promotionele producten, advies betreffende creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met of zonder gedrukte producten, nationaal of internationaal marktonderzoek naar specifieke producten of productinlichtingen betreffende niet concreet beschreven producten, is Opdrachtgever – in alle gevallen die niet leiden tot de levering van concreet beschreven producten – een vergoeding verschuldigd tegen een uurtarief, dan wel tegen een vast tarief, hetgeen vooraf tussen de partijen moet worden overeengekomen.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom.

 

1. Giving Europe verklaart dat, voor zover haar bekend, de Producten de intellectuele eigendomsrechten van derden, die gelden in Nederland, niet schenden. Giving Europe kan echter Opdrachtgever niet schadeloos stellen voor eventuele schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

2. Indien Giving Europe Producten vervaardigt, dan wel deze laat vervaardigen, overeenkomstig een specifieke opdracht daartoe van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet afkomstig is van Giving Europe, zal Opdrachtgever Giving Europe vrijwaren tegen alle schendingen met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten, van de intellectuele eigendomsrechten van derden.

3. Het auteursrecht op schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen en dergelijke, ontworpen door, dan wel naargelang van de situatie, vastgelegd door Giving Europe, zal te allen tijde door haar worden behouden, zelfs als Opdrachtgever te dien aanzien een order heeft geplaatst en aan de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever houdt zich aan het niet schenden (noch derden toelaten of in staat stellen dat te doen) van intellectuele eigendomsrechten van Giving Europe, dan wel haar leveranciers, met betrekking tot de Producten.

 

Artikel 15 Zetproef, drukproef en andere proeven.

 

1. Op verzoek van Giving Europe of anderszins, is Opdrachtgever verplicht de ontvangen zetproeven, drukproeven en andere proeven zorgvuldig te controleren op fouten en/of zwaktes en, als de gelegenheid zich voordoet, deze zo snel mogelijk naar Giving Europe terug te zenden, gecorrigeerd of goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Giving Europe de werkzaamheden, die voorafgaan aan de proeven, op tijd en correct heeft uitgevoerd.

3. Giving Europe is niet aansprakelijk voor gebreken, tekortkomingen of fouten, die onopgemerkt zijn gebleven in de proeven, die goedgekeurd of gecorrigeerd zijn door de Opdrachtgever.

4. Elke proef, vervaardigd op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, zal in rekening worden gebracht naast de overeengekomen prijs, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 16 Retournering van verhuurde of uitgeleende goederen.

 

1. Indien Giving Europe bij de uitvoering van de overeenkomst goederen heeft verhuurd of uitgeleend aan Opdrachtgever, tegen betaling of anderszins, is Opdrachtgever verplicht deze goederen in de oorspronkelijke staat, zonder gebreken en volledig, binnen veertien (14) dagen na de beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, terug te zenden. De hiervoor genoemde termijn moet worden toegepast als deadline.

2. Indien Opdrachtgever, om welke reden dan ook, in gebreke blijft ten aanzien van deze verplichting genoemd onder paragraaf 1, heeft Giving Europe het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, inclusief de kosten van vervanging en derving van huurinkomsten, op Opdrachtgever te verhalen, onverminderd de andere rechten, waarop Giving Europe in dit verband aanspraak kan maken.

 

Artikel 17 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever.

 

1. Opdrachtgever zal Giving Europe tijdig alle gegevens ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van Giving Europe en garandeert de juistheid en volledigheid ervan.

2. Opdrachtgever zal niet geheel, noch gedeeltelijk het merk en/of onderscheidende markeringen van de Producten verwijderen, dan wel ze onzichtbaar maken.

 

Artikel 18 Verwerking Persoonsgegevens

 

1. Persoonsgegevens zullen op een behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze worden verwerkt, met inachtneming van toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Daaronder is mede begrepen het meewerken aan de rechtmatige verzoeken van betrokkenen in de zin van de AVG.

2. Tevens zullen persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen noch langer worden bewaard of verwerkt dan noodzakelijk.

3. Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

4.Indien van toepassing zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Giving Europe meewerken aan het sluiten van een door Giving Europe aan te leveren overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG (een bewerkers- c.q. verwerkersovereenkomst) voor de uitvoering van de verwerkingen van persoonsgegevens door Giving Europe, voor zover een tussen partijen bestaande overeenkomst niet reeds als een dergelijke overeenkomst kwalificeert.

5. Giving Europe stelt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, althans zonder onredelijke vertraging, in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, een en ander voor zover het persoonsgegevens betreft die in het kader van een tussen partijen bestaande overeenkomst door Giving Europe van Opdrachtgever zijn verkregen c.q. worden verwerkt en/of personen betreft op wie die overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid.

 

1. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de kant van Giving Europe, dan wel van leidinggevende ondergeschikten van Giving Europe, is Giving Europe niet aansprakelijk voor kosten, schade of rente, die het gevolg zijn van daden van onachtzaamheid door hierboven genoemde personen of door andere ondergeschikten van Giving Europe, of door personen die door Giving Europe zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst.

2. Elke aansprakelijkheid van Giving Europe voor winstderving, dan wel voor indirecte schade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De aansprakelijkheid van Giving Europe jegens Opdrachtgever is, om welke reden dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) beperkt tot het totaal contractbedrag (ex BTW). Indien geen totaal contractbedrag kan worden aangegeven, is Giving Europe’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij zal ontvangen van haar bij deze zaak betrokken verzekeringsmaatschappij voor bedrijfsaansprakelijkheid.

 

Artikel 20 Annulering.

 

1. In het geval van een (voorlopig) uitstel van betaling, faillissement, sluiting of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op rechtsgeldige wijze worden geannuleerd, tenzij Giving Europe binnen een redelijke tijd Opdrachtgever ervan op de hoogte brengt (als de gelegenheid zich voordoet op verzoek van de curator of de trustee) om de vervulling van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te eisen, in welk geval Giving Europe gerechtigd is, om zonder ingebrekestelling:

(a) de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) uit te stellen totdat betaling voldoende veilig is gesteld; en/of

(b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever uit te stellen; één en ander onverminderd Giving Europe’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook, en zonder dat Giving Europe verplicht is tot enige schadeloosstelling.

2. Indien Opdrachtgever niet, dan wel niet goed, of niet binnen de bepaalde termijn, of anderszins welke verplichting dan ook niet op tijd nakomt, die voor haar zou kunnen voortvloeien uit ongeacht welke Overeenkomst, is Opdrachtgever in gebreke en is Giving Europe gerechtigd om zonder ingebrekestelling, dan wel juridische interventie:

(a) de uitvoering van die Overeenkomst en van direct gerelateerde Overeenkomsten uit te stellen, totdat betaling voldoende veilig is gesteld; en/of

(b) die Overeenkomst en direct gerelateerde Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren; dit alles behoudens andere rechten van Giving Europe onder welke Overeenkomst dan ook en zonder dat Giving Europe verplicht is tot enige schadeloosstelling.

3. In het geval dat een gebeurtenis optreedt zoals bedoeld in paragraaf 1 of paragraaf 2, worden respectievelijk alle claims van Giving Europe jegens Opdrachtgever en de claims bedoeld uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en), onmiddellijk en in hun totaliteit opeisbaar en is Giving Europe gerechtigd om de betreffende Producten terug te nemen (zie artikel 11). In dat geval zijn Giving Europe en haar bevoegde vertegenwoordiger(s) gerechtigd het terrein van Opdrachtgever te betreden, de gebouwen van Opdrachtgever binnen te gaan om bezit te nemen van de Producten. Opdrachtgever is verplicht de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde Giving Europe de gelegenheid te geven haar rechten uit te oefenen.

4. Bedrukte orders en custom made orders kunnen niet worden geannuleerd door de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever een bedrukte bestelling of custom made bestelling alsnog annuleert, worden alle kosten doorbelast aan de Opdrachtgever.

Artikel 21 Geschillen, bevoegde rechter en toepasbare wet.

 

1. Geschillen tussen partijen, inclusief die welke als zodanig worden beschouwd door één van de partijen, zullen zo veel mogelijk worden bijgelegd door wederzijds overleg.

2. Als het partijen niet lukt tot een oplossing te komen, zullen geschillen aan een bevoegde rechter worden voorgelegd in het district waar Giving Europe is gevestigd (Rechtbank van Arnhem), behalve voor zover dwingende bevoegdheidsregels die keuze zouden tegenhouden.

3. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zal het niet de geldigheid van de hele overeenkomst aantasten. In dat geval heeft Giving Europe het recht om een dergelijke bepaling te vervangen door een – voor Opdrachtgever niet onredelijk lastige – bepaling, die het dichtst in de buurt komt van de ongeldige bepaling.

 

Artikel 22 Taal.

 

Deze AHV zullen zowel in de Nederlandse als Engelse taal worden gedeponeerd. In geval van enig verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze AHV, zal de Nederlandse tekst prevaleren.

 

Artikel 23 Retournering van onbedrukte goederen

 

1. Onbedrukte goederen kunnen worden geretourneerd binnen veertien dagen na de verzenddatum onder voorwaarde dat een retourformulier compleet wordt ingevuld en deze het ordernummer en de track & trace informatie bevat.

2. Zowel de kosten van het retour sturen van de onbedrukte artikelen naar Giving Europe als de oorspronkelijke transportkosten van de bestelling worden niet gecrediteerd.

3. Giving Europe behoudt het recht om 5% van het netto orderbedrag te belasten voor de handelingen die gedaan moeten worden, waarbij een minimumbedrag van € 15,- exclusief BTW geldt.

x

Onze cookies onthouden uw instellingen en voorkeuren. Klik op 'Lees meer' voor meer informatie over onze cookies en ons privacy beleid. Lees meer

Ik ga akkoord met het gebruik van cookies: Ja Nee
Cookies geaccepteerd!